Wydział IV – Nauk Technicznych

Komisja Inżynierii Powierzchni O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaborowiski, dr h. c.
Wiceprzewodniczący: prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Wójcik
Sekretarz: prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Jenek

48 601 550 673

Zainteresowania:

. Komisja zajmuje się technologią uzyskiwania określonych powierzchni, inżynierią materiałową, korozją powierzchni, modelowaniem powierzchni, eksploatacją powierzchni itp. Komisja także wydaje książki i monografie poświęcone przedstawionym zagadnieniom oraz patronuje konferencjom organizowanym przez inne ośrodki naukowe w kraju.

Komisja Nauk Mechanicznych i Budowlanych O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Stręk 
Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Zdzisław Pawlak
Sekretarz: dr hab. inż. Hubert Jopek

48 61 6652339

tomasz.strek@put.poznan.pl

Zainteresowania:

W skład Komisji wchodzą naukowcy prowadzący badania naukowe w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej, geodezji i transportu oraz inżynierii materiałowej oraz biomedycznej,. Komisja stanowi forum wymiany myśli między naukowcami z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych oraz z przemysłu.

Komisja Informatyki i Automatyki O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, czł. rzecz. PAN
Wiceprzewodniczący: dr hab. inż., Krzysztof Okarma, prof. ZUT
Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, czł. koresp. PAN
Sekretarz: prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, 

48 68 328 25 06

Zainteresowania:

Komisja Informatyki i Automatyki w kadencji 2023-2026 liczy 40 członków, którzy reprezentują trzy obszary naukowe: automatykę i robotykę, informatykę techniczną oraz inżynierię biomedyczną. Zadaniem Komisji jest integracja środowiska naukowego regionu obejmującego ośrodki akademickie Poznania, Zielonej Góry, Szczecina i Bydgoszczy, głównie poprzez organizację tematycznych seminariów naukowych, współudział w redagowaniu międzynarodowego czasopisma naukowego, wspieranie rozwoju kadry naukowej oraz uczestnictwo w organizacji warsztatów i konferencji krajowych.

Komisja Nauk Elektrycznych O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
Sekretarz: dr hab. inż. Dorota Stachowiak

48 61 665 21 26

Zainteresowania:

Zadaniem komisji jest rozwój badań w naukach elektrycznych oraz upowszechnianie ich wyników. Komisja organizuje seminaria i zebrania naukowe, uczestniczy w organizacji konferencji, w tym konferencji międzynarodowych np. EPNC (Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuit). Współredaguje czasopismo naukowe PAN: Archives of Electrical Engineering (www.aee.put.poznan.pl). Komisja organizuje cykl zebrań naukowych nt. współczesnych kierunków badań i kształcenia w wybranych działach elektrotechniki. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych z Poznania, Szczecina, Zielonej Góry, Bydgoszczy i Piły.

Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury O/PAN

Przewodniczący: prof. PP dr hab. Tomasz Matusewicz
Wiceprzewodniczący: prof. PP dr hab. inż. arch. Robert Ast
Sekretarz: dr inż. arch. Justyna Juchimiuk

48 61 665 33 14

Zainteresowania:

Prężnie działająca komisja, która organizuje szereg konferencji oraz spotkań naukowych związanych z zagadnieniami planowania przestrzennego oraz urbanistyki. Współpracuje z licznymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, korporacjami zawodowo-twórczymi, samorządami terytorialnymi w kraju i za granicą, m.in. z UNESCO.

Przewiń na górę