Wydział I – Nauk Humanistycznych i Społecznych

Komisja Archeologiczna O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Wiceprzewodniczący: prof. PAN dr hab. Henryk Mamzer
Sekretarz: dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

48 61 641 50 03

Zainteresowania:

Komisja działa na rzecz środowiska archeologicznego Poznania i regionu m.in. poprzez organizację wykładów, debat naukowych, konferencji. Prowadzone działania mają na celu integrację archeologii ze współczesną humanistyką i naukami przyrodniczymi. 

Komisja Bałkanistyki O/PAN

Przewodnicząca: dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, prof. UAM
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Ilona Czamańska
Sekretarz: dr hab. Wojciech Sajkowski, prof. UAM

48 61 852 47 55

Zainteresowania:

Celem komisji jest integracja środowiska bałkanistów polskich reprezentujących różne dyscypliny naukowe, organizacja wymiany myśli naukowej oraz realizacja wspólnych projektów badawczych. Członkowie komisji pochodzą z różnych ośrodków naukowych w Polsce – jest to jedyna taka komisja w skali kraju. Komisja wydaje czasopismo „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”.

Komisja Ergonomii O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, prof. PP
Sekretarz: dr inż. Grzegorz Dahlke

48 61 665 34 22

Zainteresowania:

Członkowie komisji są zaangażowani w działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną z zakresu ergonomii w organizacji i diagnostyce procesów pracy, transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, leśnictwie i rolnictwie, medycynie oraz infrastrukturze i energii odnawialnej. Członkowie komisji współpracują z Centre for Registration of European Ergonomists (CREE).

Komisja Historycznojęzykowa O/PAN

Przewodniczący: dr hab. Maria Trawińska, prof. IS
Wiceprzewodniczący: dr hab. Jakub Kujawiński 
Sekretarz: dr Wojciech Jasiński

Zainteresowania:
Komisja Onomastyczna O/PAN

Przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Małgorzata
Rutkiewicz-Hanczewska
Wiceprzewodniczący: prof. UAM dr hab. Justyna Walkowiak
Sekretarz: mgr Karolina Galewska

48 61 641 50 03

rutkiewi@amu.edu.pl

Zainteresowania:

Członkowie komisji zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem dawnych i obecnych nazw miejscowych oraz terenowych głównie z obszaru Wielkopolski. Celem jej przedstawicieli jest popularyzacja wiedzy na temat pochodzenia nazw własnych oraz ich wartości zabytkowej. Przedmiotem zainteresowania członków komisji są również inne kategorie nazw własnych, m.in. określenia osób (nazwiska, przezwiska), ulic, dróg, placów oraz obiektów usługowo-handlowych, jakie pojawiają się we współczesnej przestrzeni miast i wsi.

Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Sikorska
Przewodniczący honorowy: prof. dr hab. Romuald Zalewski
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos
Sekretarz: Dr hab. inż. Daria Wieczorek

Zainteresowania:

Komisja ma zasięg ogólnopolski. Jej członkowie reprezentują szerokie spektrum zainteresowań badawczych dotyczących badania czynników, zjawisk oraz procesów mających wpływ na jakość różnych grup towarów rynkowych oraz materiałów zaopatrzeniowych. Komisja współpracuje z różnymi gałęziami przemysłu w zakresie zarządzania i projektowania jakości oraz jej kontrolowania. Organizuje także konferencje poświęcone współpracy nauki z przemysłem, których celem jest wzrost innowacyjności, dążenie do rozwoju zrównoważonego i gospodarki cyrkularnej. Wydaje publikacje zwarte – monografie zawierające najważniejsze wystąpienia prezentowane podczas konferencji naukowych. Pod patronatem Komisji wydawane jest też czasopismo „Towaroznawcze Problemy Jakości” oraz są organizowane konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe w różnych uczelniach w kraju. Zamierzenia na bieżącą kadencję będą silniej koncentrowały się na wzmocnieniu relacji z indywidualnymi odbiorcami – konsumentami podstawowych grup towarów, takich jak żywność, odzież i środki czystości. Planowane są serie wykładów popularno-naukowych dotyczące ich jakości i bezpieczeństwa, zagrożeń dla środowiska, manipulowania itp.

Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab inż. Tadeusz Zaborowski
Sekretarz: Dr inż. Edmund Pawłowski

48 61 601914887

stefan.trzcielinski@put.poznan.pl

Zainteresowania:

Komisja organizuje seminaria, na których występują naukowcy i praktycy zarządzania oraz organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje poświęcone zarządzaniu przedsiębiorstwami, bezpieczeństwu publicznemu oraz ekologii pogranicza. Rezultatem konferencji są wydawane monografie.  

Komisja Slawistyczna O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska
Wiceprzewodniczący: dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz
Sekretarz: dr hab. Wojciech Jóźwiak, prof. UAM

48 507 515 468

Zainteresowania:

Rok powołania: 1973. Zainteresowania komisji skupiają się na kulturze, literaturze i językach Bałkanów oraz innych krajów słowiańskich (Rosja, Czechy, Słowacja). Komisja jest m.in. współwydawcą kwartalnika naukowego Bohemistyka

Przewiń na górę