Prezydium Oddziału

Kadencja 2019-2022

Prezes Oddziału PAN w Poznaniu - Prof. dr hab. Marek Świtoński
switonski

Członek rzeczywisty PAN, kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 1989 r.), w latach 1990-96 prorektor macierzystej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Członek Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Informatyzacji (2004-2008), Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008-2016), European Academies Science Advisory Council (2016-2018), członek rad naukowych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 1990 r.), Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (od 1993 r.) oraz Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (od 2011 r.). W latach 2011-2018 był wiceprezesem Oddziału PAN w Poznaniu. Jest redaktorem naczelnym Journal of Applied Genetics (Springer Nature) oraz członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: Scientific Reports (Nature), Gene (Elsevier), Animal Science Papers and Reports oraz Medycyny Weterynaryjnej. Obecnie prowadzi badania z zakresu cytogenetyki i genetyki molekularnej, głównie w powiązaniu z chorobami genetycznymi zwierząt domowych. Jest współautorem ponad 240 oryginalnych prac twórczych i artykułów naukowych, opublikowanych w zdecydowanej większości w uznanych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest również współautorem 16 książek naukowych i podręczników akademickich, w tym takich jak: Genetyka i genomika zwierząt (PWN 2012), Genetyka zwierząt (PWN 2000, 2004), Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych (Ak. Rol. Poznań 2006) oraz 3 pozycji wydanych przez zagraniczne wydawnictwa (CABI, Wiley i InTech). Wypromował 26 doktorów i jest promotorem 3 przewodów doktorskich w toku. Był laureatem programu MISTRZ FNP (2000), a także nagrodzony 4-krotnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej Ministra Edukacji Narodowej) za osiągnięcia naukowe i kształcenie kadr naukowych oraz 9-krotnie przez Polskie Towarzystwo Genetyczne za publikacje naukowe. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014).

Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu - Prof. dr hab. Jerzy S. Kaczorowski
kaczorowski

Matematyk, członek rzeczywisty PAN. Prowadzi badania naukowe z zakresu analitycznej teorii liczb ze szczególnym uwzględnieniem teorii funkcji L, teorii rozmieszczenia liczb i ideałów pierwszych oraz ilościowej teorii faktoryzacji w półgrupach arytmetycznych. Autor ponad 100 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych w tym w Annals of Mathematics, Acta Mathematica oraz Inventiones Mathematicae. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2012 r.), kierownik Zakładu Algebry i Teorii Liczb UAM (od 1995 r.), członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie (od 1997 r.), członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2004-2012), członek Komitetu Matematyki PAN (od 2004 r.), członek Rady Naukowej Miedzynarodowego Centrum im. Stefana Banacha (2002–2009), członek zespołu ekspertów Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Nauki. Redaktor naczelny Acta Arithmetica oraz Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici. Członek komitetów redakcyjnych Colloquium Mathematicum, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Mathematics oraz Commentationes Mathematicae. Stały recenzent Mathematical Reviews (od 1984 r.), Zentralblatt für Mathematik (od 1989). Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1979), American Mathematical Society (od 1984), European Mathematical Society (od 1990 r.). Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1987-1989). Wielokrotnie odznaczany za działalność naukową w tym Medalem Sierpińskiego (2012 r.), nagrodami Prezesa Rady Ministrów (2001 r.), Wydziału III PAN (1992 r.), Nagrodą Sierpińskiego PAN (1988 r.) oraz czterokrotnie nagrodami ministra. Jest laureatem Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004-2005). Pomotor 10 rozpraw doktorskich.

Prof. dr hab inż. Hanna Bogucka - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
bogucka

Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej Obszar jej naukowych zainteresowań obejmuje zagadnienia radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych i bezprzewodowych, w tym nowych technik transmisji i odbioru, modulacji wielotonowej, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego. Prowadzi badania i jest kierownikiem wielu projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, projektów międzynarodowych Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych projektów międzynarodowych i współpracy z gospodarką. Jest autorką ponad 170 publikacji krajowych i zagranicznych w tym trzech monografii, jednej monografii zbiorowej i trzech skryptów akademickich. Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest jednym z redaktorów (Excecutive Editor) czasopisma „Transactions on Emerging Telecommunications Technologies” (wydawnictwo Wiley), była członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Recent Patents on Telecommunications” (obecnie Recent Advances in Communications and Networking Technology), Bentham Science Publishers oraz „Advances in Electronics and Telecommunications”, Wydanictwo Politchniki Poznańskiej. Jest członkiem komitetów programowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych, a także wielokrotnym recenzentem czasopism o zasięgu światowym (z listy filadelfijskiej) i wiodących konferencji międzynarodowych z dziedziny telekomunikacji odbywających się pod patronatem IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers). Od 1991 r. należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Polish Chapter, IEEE ComSoc Radio Communications Committee, IEEE Technical Committee of Green Communications and Computing i IEEE ComSoc Networking Networking Women. W latach 2003-2006 była członkiem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), w latach 2012-14 członkiem IEEE Kiyo Tomiyasu Award Committee, w latach 2017-2018 członkiem IEEE Awards Board a obecnie jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz IEEE Nominations and Elections Committee (kadencja 2018-2019). Prof. Hanna Bogucka objęła stanowisko Dyrektora IEEE Communications Society w regionie EAME (Europa, Afryka, Bliski Wschód) w kadencji 2014-2015 oraz Przewodniczącej IEEE Radio Communications Committee w kadencji 2015-2016. Została odznaczona Srebrnym (2002) i Złotym Krzyżem Zasługi (2013), jest laureatką wielu nagród za najlepszy artykuł na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w czasopismach, a także nagrody Polskiej Sekcji IEEE „Service Award” (2016), nagrody IEEE Radio Communications Committee „Outstanding Service Award” (2017)

Prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
brzezinski

Członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, byłym dyrektorem Instytutu Psychologii UAM (w latach: 1999-2016) oraz kierownikiem Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych w tym Instytucie. Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest red. nacz. wydawanego przez PAN kwartalnika „Nauka” oraz z-cą red. nacz. czasopisma „Studia Psychologiczne” oraz redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Wykłady z Psychologii”. Jest członkiem (od 1991 r.) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Sekcja I). Dr h. c. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego. Oddznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
oleksyn

KCzłonek rzeczywisty PAN od 2007 r. Profesor biologii w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku od 2002 r. Dyrektor Instytutu w latach 2011-2018. Profesor wizytujący w School of Natural Resources, College of Agriculture and Life Sciences, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA 1989-1991. Research Associate and a Graduate Faculty Member of Forestry, University of Minnesota, College of Natural Resources, Department of Forest Resources, St. Paul, Minnesota, USA (różnej długości pobyty w okresie 1994-2017). Specjalizuje się w badaniach wpływu zmian klimatycznych na środowisko, ekofizjologii roślin, dendroekologii. Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w 2008 roku w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za badania w zakresie ekofizjologii roślin. W 2018 roku, wspólnie z prof. P. B. Reichem z Uniwersytetu w Minnesocie zostali laureatami trzeciej edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej za badania zależności między roślinami a globalnymi zmianami klimatycznymi. Celem nagrody – przyznawanej wspólnie przez FNP i Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS) jest podkreślenie znaczenia polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i zaprezentowanie wyników wzajemnie uzupełniających się działań każdego z badaczy. Przyznawana jest ona parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Jest autorem 143 publikacji indeksowanych przez Web of Science, które cytowano przeszło 13000 razy.

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
2

Wiceprezes PAN od 2019 r., Prezes Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2011 – 2018, członek rzeczywisty PAN od 2013 r. (członek korespondent PAN od 2004 r.), uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989 r. W 2013 r. został członkiem Europejskiej Akademii Nauk Academia Europaea. Jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Twórca szkoły naukowej „inteligentnego wspomagania decyzji”, która łączy w sposób twórczy badania operacyjne, sztuczną inteligencję i nowe technologie informatyczne. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji zwaną dominacyjną teorią zbiorów przybliżonych. Za to osiągnięcie otrzymał w 2005 r. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wypromował 26 doktorów. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma „European Journal of Operational Research” (Elsevier) – jednego z najważniejszych w dziedzinie badań operacyjnych na świecie. Przewodniczący Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, były prezes i Fellow International Rough Set Society, Fellow IEEE, członek panelu ekspertów European Research Council (PE6–Computer Science). Doktor honoris causa Faculté Polytechnique de Mons (2000), Université Paris Dauphine (2001) i Technical University of Crete w Chanii (2008); laureat Złotego Medalu EURO (Aachen 1991), nagrody im. F. Edgewortha i V. Pareto (Cape Town 1997), Subsydium Profesorskiego „Mistrz” FNP (2001), Nagrody Naukowej Miasta Poznania (2003) i Nagrody Naukowej Prezesa PAN (2016). Jest także laureatem „Złotego Hipolita” (2017) i „Zasłużonym dla Miasta Poznania” (2018).

Przewiń na górę