Prezydium Oddziału

Kadencja 2023-2026

Prezes Oddziału PAN w Poznaniu - Prof. dr hab. Marek Świtoński
switonski

Członek rzeczywisty PAN, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (kier. 1989-2021), prorektor macierzystej Akademii Rolniczej w Poznaniu (1990-1996). Członek Rady Nauki przy Ministrze Nauk i Informatyzacji (2004-2008), Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008-2016), European Academies Science Advisory Council (2016-2018), członek rad naukowych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 1990 r.), Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (od 1993 r., w tym od 2019 r. z-ca przewodniczącej Rady Naukowej) oraz Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (od 2011 r.). W latach 2011-2018 był wiceprezesem Oddziału PAN w Poznaniu, a od 2019 r. jest prezesem. Był redaktorem naczelnym Journal of Applied Genetics (2000-2022, Springer Nature) oraz jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: Scientific Reports (Nature), Gene (Elsevier), Animal Science Papers and Reports oraz Medycyny Weterynaryjnej. Obecnie prowadzi badania z zakresu cytogenetyki i genetyki molekularnej, głównie w powiązaniu z chorobami genetycznymi zwierząt domowych. Jest współautorem ponad 270 oryginalnych prac twórczych i artykułów naukowych, opublikowanych w zdecydowanej większości w uznanych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest również współautorem 20 książek naukowych i podręczników akademickich, w tym takich jak: Genetyka i genomika zwierząt (PWN 2012), Genetyka zwierząt (PWN 2000, 2004), Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych (Ak. Rol. Poznań 2006), Genetyka ogólna i weterynaryjna (PWN 2023 – w druku) oraz 3 pozycji wydanych przez zagraniczne wydawnictwa (CABI, Wiley i InTech). Wypromował 28 doktorów. Laureat programu MISTRZ FNP (2000), a także nagrodzony 4-krotnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej Ministra Edukacji Narodowej) za osiągnięcia naukowe i kształcenie kadr naukowych oraz 9-krotnie przez Polskie Towarzystwo Genetyczne za publikacje naukowe. Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2023). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014).

Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu - Prof. dr hab. Jerzy S. Kaczorowski
kaczorowski

Matematyk, członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU. Prowadzi badania naukowe z zakresu analitycznej teorii liczb ze szczególnym uwzględnieniem teorii funkcji L, teorii rozmieszczenia liczb i ideałów pierwszych oraz ilościowej teorii faktoryzacji w półgrupach arytmetycznych. Autor ponad 100 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych w tym w Annals of Mathematics, Acta Mathematica oraz Inventiones Mathematicae. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012-2020), kierownik Zakładu Algebry i Teorii Liczb UAM (od 1995 r.), członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie (od 1997 r.), członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2004-2012), członek Komitetu Matematyki PAN (od 2004 r., od 2020 r. przewodniczący KM), członek Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum im. Stefana Banacha (2002–2009), członek zespołu ekspertów Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Nauki. Redaktor naczelny Acta Arithmetica oraz Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici. Członek komitetów redakcyjnych Colloquium MathematicumBulletin of the Polish Academy of Sciences – Mathematics oraz Commentationes Mathematicae. Stały recenzent Mathematical Reviews (od 1984 r.), Zentralblatt für Mathematik (od 1989). Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1979), American Mathematical Society (od 1984), European Mathematical Society (od 1990 r.). Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1987-1989). Wielokrotnie odznaczany za działalność naukową w tym Medalem Sierpińskiego (2012 r.), nagrodami Prezesa Rady Ministrów (2001 r.), Wydziału III PAN (1992 r.), Nagrodą Sierpińskiego PAN (1988 r.) oraz czterokrotnie nagrodami ministra. Jest laureatem Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004-2005). Promotor 10 rozpraw doktorskich.

Prof. dr hab inż. Hanna Bogucka - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
bogucka

Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej Obszar jej naukowych zainteresowań obejmuje zagadnienia radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych i bezprzewodowych, w tym nowych technik transmisji i odbioru, modulacji wielotonowej, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego. Prowadzi badania i jest kierownikiem wielu projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, projektów międzynarodowych Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych projektów międzynarodowych i współpracy z gospodarką. Jest autorką ponad 170 publikacji krajowych i zagranicznych w tym trzech monografii, jednej monografii zbiorowej i trzech skryptów akademickich. Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest jednym z redaktorów (Excecutive Editor) czasopisma „Transactions on Emerging Telecommunications Technologies” (wydawnictwo Wiley), była członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Recent Patents on Telecommunications” (obecnie Recent Advances in Communications and Networking Technology), Bentham Science Publishers oraz „Advances in Electronics and Telecommunications”, Wydanictwo Politchniki Poznańskiej. Jest członkiem komitetów programowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych, a także wielokrotnym recenzentem czasopism o zasięgu światowym (z listy filadelfijskiej) i wiodących konferencji międzynarodowych z dziedziny telekomunikacji odbywających się pod patronatem IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers). Od 1991 r. należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Polish Chapter, IEEE ComSoc Radio Communications Committee, IEEE Technical Committee of Green Communications and Computing i IEEE ComSoc Networking Networking Women. W latach 2003-2006 była członkiem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), w latach 2012-14 członkiem IEEE Kiyo Tomiyasu Award Committee, w latach 2017-2018 członkiem IEEE Awards Board a obecnie jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz IEEE Nominations and Elections Committee (kadencja 2018-2019). Prof. Hanna Bogucka objęła stanowisko Dyrektora IEEE Communications Society w regionie EAME (Europa, Afryka, Bliski Wschód) w kadencji 2014-2015 oraz Przewodniczącej IEEE Radio Communications Committee w kadencji 2015-2016. Została odznaczona Srebrnym (2002) i Złotym Krzyżem Zasługi (2013), jest laureatką wielu nagród za najlepszy artykuł na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w czasopismach, a także nagrody Polskiej Sekcji IEEE „Service Award” (2016), nagrody IEEE Radio Communications Committee „Outstanding Service Award” (2017)

Prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
brzezinski

Zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (aktualnie w wymiarze ½ etatu badawczo-dydaktycznego na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki). Był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UAM (lata: 1981-1985 oraz 1990-1996). Był dyrektorem Instytutu Psychologii UAM (lata: 1999-2016) oraz założycielem i kierownikiem Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych w tym Instytucie. Członek PAN od 1998 r. Był przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (przez okres dwóch kadencji i członkiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk – lata: 2011-2014 i 2015-2018). Był członkiem Komitetu Badań Naukowych (lata: 1991-1994 i 1997-2004) oraz Rady Nauki (lata: 2008-2010). Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest red. nacz. wydawanego przez PAN kwartalnika „Nauka” (od 2004 r.) oraz twórcą i red. nacz. serii wydawniczych: „Wykłady z Psychologii” (Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar – od 2000 r.) oraz „Nowe tendencje w psychologii” (Warszawa: Wyd. Nauk. PWN – od 1993 r.). Jest członkiem redakcji międzynarodowej serii wydawniczej (wydawanej w j. ang.): “Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities” (od 1981 r. Amsterdam: Rodopi, a od 2014 r. Leiden: Brill), a także członkiem redakcji: “Polish Psychological Bulletin” (od 1983 r.). Był członkiem (lata: 1991-2020) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Sekcja I). Wypromował 12 doktorów. Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, metodologia badań psychologicznych, etyka badań naukowych, naukoznawstwo, naukometria, metody statystyczne w psychologii, planowanie eksperymentu, psychometria, diagnoza psychologiczna, kwestionariusze osobowości, Skale Inteligencji Davida Wechslera, uniwersytet. Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. Jacek Radwan - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
J_Radwan

Członek korespondent PAN, kierownik Pracowni Biologii Ewolucyjnej (od 2012 r.) oraz Instytutu Biologii Środowiska (od 2021 r.) na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  Członek rad naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN (2007-2013), Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN (2007-10) oraz Instytutu Badania Ssaków PAN (2007-10 i od 2016). Kierownik Międzynarodowego Programu Doktoranckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2010-2015). Jako stypendysta prowadził badania na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii (Oksford, Sheffield), USA (Nowy Meksyk, w ramach Programu Fulbrighta) oraz w Niemczech (Instyt Maksa Plancka,  stypendium Humboldta). Pracował w komitetach redakcyjnych m.in. Proceedings of the Royal Society of London Series B  (2007-2013) oraz Journal of Evolutionary Biology (2008-2015). Obecnie prowadzi badania z zakresu immunologii i genetyki ewolucyjnej, szczególnie w odniesieniu do ewolucji odporności na patogeny oraz doboru i konfliktu płciowego. Jest współautorem ponad 130 artykułów naukowych, opublikowanych w zdecydowanej większości w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Był również redaktorem polskiego tłumaczenia książki „Ewolucja” Douglasa JFutuymy. Wg. opracowania Stanford University i Elsevier jest w gronie 2% najlepiej cytowanych biologów ewolucyjnych na świecie. Jego osiągnięcia w zakresie immunogenetyki ewolucyjnej zostały wyróżnione Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2020) oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2022).

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
Profesor Janusz Rybakowski

Psychiatra, członek korespondent PAN. Jedyny psychiatra w dotychczasowej historii PAN. Emerytowany kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1995-2016. W latach 1976-77 stypendysta Narodowych Instytutów Zdrowia USA w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Pennsylvania w Filadelfii. W latach 1985-95 kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Badania naukowe obejmują neurobiologię i psychofarmakologię chorób afektywnych i schizofrenii, wiodącym tematem jest choroba afektywna dwubiegunowa i terapeutyczne stosowanie litu.  Autor ponad 600 publikacji, wskaźnik Hirscha 7260, najwyższy wśród polskich psychiatrów. Jedyny psychiatra wśród polskich nazwisk w gronie top 2% naukowców świata wg opracowania Stanford University i Elsevier w 2022 roku. Wg rankingu Research.com. z 2023 roku zajmuje 20 miejsce w Polsce wśród naukowców z dziedziny medycyny Wypromował 40 doktorów nauk medycznych. Członek kilkunastu międzynarodowych towarzystw naukowych oraz kilkunastu komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym. W latach 1998-2001 – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Najważniejsze publikacje książkowe to „Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej”, Termedia, III wydanie 2018 oraz „Lit – niezwykły lek w psychiatrii”, Termedia, 2019. Obie książki posiadają wersję angielską i rosyjską. Najważniejsze nagrody to Lifetime Achievement Award od European Bipolar Forum za całokształt badań nad chorobą afektywną dwubiegunową (2012); Lifetime Achievement Award od Światowego Towarzystwa Psychiatrii Biologicznej (2015) oraz Nagroda Naukowa im. Mogensa Schou od International Society of Bipolar Disorder (2018). 

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński - Członek Prezydium O/PAN w Poznaniu
prof. Slowinski

Wiceprezes PAN (2019–2022), Prezes Oddziału PAN w Poznaniu (2011–2018), członek rzeczywisty PAN (od 2013), członek korespondent PAN (od 2004), członek Academia Europaea (od 2013). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1989 r. Jest profesorem w Politechnice Poznańskiej oraz w Instytucie Badań Systemowych PAN. W 1989 r. założył Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, którym kierował do 2022 r. Jest twórcą szkoły naukowej „inteligentnego wspomagania decyzji”, która łączy badania operacyjne, sztuczną inteligencję i nowe technologie informatyczne. Wypromował 28 doktorów. Opracował m.in. oryginalną metodykę wspomagania decyzji zwaną dominacyjną teorią zbiorów przybliżonych, za co otrzymał w 2005 r. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym „European Journal of Operational Research” (Elsevier) – jednego z najważniejszych czasopism w dziedzinie badań operacyjnych na świecie. Przewodniczący Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji. Fellow towarzystw naukowych: IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – 2017), IRSS (International Rough Set Society – 2015), INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences – 2019),  IFIP (International Federation for Information Processing – 2019) oraz IFORS (International Federation of Operational Research Societies – 2022). Cztery uniwersytety zagraniczne nadały mu tytuł doktora honoris causa: Faculté Polytechnique de Mons (Belgia) 2000 r., Université Paris Dauphine (Francja) 2001 r., Technical University of Crete w Chanii (Grecja) 2008 r. i Hellenic Mediterranean University (Grecja) 2022 r. Laureat Złotego Medalu EURO (Aachen 1991), nagrody im. F. Edgewortha i V. Pareto (Cape Town 1997), Subsydium Profesorskiego „Mistrz” FNP (2001), Nagrody Naukowej Miasta Poznania (2003), Nagrody Naukowej Prezesa PAN (2016), Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów (2020) i Nagrody Naukowej Humboldta (RFN, 2023). Jest także laureatem „Złotego Hipolita” (2017) i „Zasłużonym dla Miasta Poznania” (2018). W 2022 r. Premier rządu Republiki Francuskiej nadal mu tytuł i insygnia Oficera Palm Akademickich.

Przewiń na górę