Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Wydział I – Nauk Humanistycznych i Społecznych

Komisja Archeologiczna O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Wiceprzewodniczący: prof. PAN dr hab. Henryk Mamzer
Sekretarz: dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

48 61 641 50 03

Zainteresowania:

Komisja działa na rzecz środowiska archeologicznego Poznania i regionu m.in. poprzez organizację wykładów, debat naukowych, konferencji. Prowadzone działania mają na celu integrację archeologii ze współczesną humanistyką i naukami przyrodniczymi. 

Komisja Bałkanistyki O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab Ilona Czamańska
Wiceprzewodniczący: prof. UAM dr hab. Jędrzej Paszkiewicz
Sekretarz: dr Wojciech Sajkowski

48 61 852 47 55

Zainteresowania:

Członkowie komisji zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem dawnych i obecnych nazw miejscowych oraz terenowych głównie z obszaru Wielkopolski. Celem jej przedstawicieli jest popularyzacja wiedzy na temat pochodzenia nazw własnych oraz ich wartości zabytkowej. Przedmiotem zainteresowania członków komisji są również inne kategorie nazw własnych, m.in. określenia osób (nazwiska, przezwiska), ulic, dróg, placów oraz obiektów usługowo-handlowych, jakie pojawiają się we współczesnej przestrzeni miast i wsi.Celem komisji jest integracja środowiska bałkanistów polskich reprezentujących różne dyscypliny naukowe, organizacja wymiany myśli naukowej oraz realizacja wspólnych projektów badawczych. Członkowie komisji pochodzą z różnych ośrodków naukowych w Polsce – jest to jedyna taka komisja w skali kraju. Komisja wydaje czasopismo „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”.

Komisja Ergonomii O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Olszewski
Sekretarz: dr inż. Grzegorz Dahlke

48 61 665 34 22

Zainteresowania:

Członkowie komisji są zaangażowani w działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną z zakresu ergonomii w organizacji i diagnostyce procesów pracy, transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, leśnictwie i rolnictwie, medycynie oraz infrastrukturze i energii odnawialnej. Członkowie komisji współpracują z Centre for Registration of European Ergonomists (CREE).

Komisja Informacji Naukowej O/PAN

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Mirosław Górny
Wiceprzewodniczący: dr hab. Rafał Prinke
Sekretarz: dr Artur Wierzbicki

48 61 854 31 41

Zainteresowania:

Komisja skupia specjalistów od informacji naukowej, ułatwiając wymianę doświadczeń w zakresie działalności informacyjnej i informatyzacji procesów oraz współpracuje ze środowiskiem informatycznym. Komisja organizuje seminaria i konferencje dotyczące tematyki bieżącej oraz tendencji w zakresie informacji naukowej i nowych technologii w zastosowaniu do nauki. Członkowie komisji włączają się w organizację i promowanie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Komisja Onomastyczna O/PAN

Przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Małgorzata
Rutkiewicz-Hanczewska
Wiceprzewodniczący: dr Justyna Walkowiak
Sekretarz: dr hab. Władysław Kusiak

48 61 641 50 03

rutkiewi@amu.edu.pl

Zainteresowania:

Członkowie komisji zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem dawnych i obecnych nazw miejscowych oraz terenowych głównie z obszaru Wielkopolski. Celem jej przedstawicieli jest popularyzacja wiedzy na temat pochodzenia nazw własnych oraz ich wartości zabytkowej. Przedmiotem zainteresowania członków komisji są również inne kategorie nazw własnych, m.in. określenia osób (nazwiska, przezwiska), ulic, dróg, placów oraz obiektów usługowo-handlowych, jakie pojawiają się we współczesnej przestrzeni miast i wsi.

Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. Romuald Zalewski
Wiceprzewodniczący: prof. UTH dr hab. Tomasz Wasilewski
Sekretarz: prof. UEP dr hab. Ewa Sikorska

48 61 856 90 36

r.zalewski@onet.pl

Zainteresowania:

Komisja ma zasięg ogólnopolski. Jej członkowie reprezentują szerokie spektrum zainteresowań badawczych dotyczących badania czynników, zjawisk oraz procesów mających wpływ na jakość różnych grup towarów rynkowych oraz materiałów zaopatrzeniowych. Komisja współpracuje z różnymi gałęziami przemysłu w zakresie zarządzania i projektowania jakości oraz jej kontrolowania. Organizuje także konferencje poświęcone współpracy nauki z przemysłem, których celem jest wzrost innowacyjności, dążenie do rozwoju zrównoważonego i gospodarki cyrkularnej. Wydaje publikacje zwarte – monografie zawierające najważniejsze wystąpienia prezentowane podczas konferencji naukowych. Pod patronatem Komisji wydawane jest też czasopismo „Towaroznawcze Problemy Jakości” oraz są organizowane konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe w różnych uczelniach w kraju. Zamierzenia na bieżącą kadencję będą silniej koncentrowały się na wzmocnieniu relacji z indywidualnymi odbiorcami – konsumentami podstawowych grup towarów, takich jak żywność, odzież i środki czystości. Planowane są serie wykładów popularno-naukowych dotyczące ich jakości i bezpieczeństwa, zagrożeń dla środowiska, manipulowania itp.

Komisja Slawistyczna O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Sekretarz: dr Artur Stęplewski 

48 507 515 468

Zainteresowania:

Rok powołania: 1973. Zainteresowania komisji skupiają się na kulturze, literaturze i językach Bałkanów oraz innych krajów słowiańskich (Rosja, Czechy, Słowacja). Komisja jest m.in. współwydawcą kwartalnika naukowego Bohemistyka

Przewiń do góry