„Planowanie przestrzenne w Australii: zmiany klimatyczne, gospodarka, prawa Aborygenów”

P O L S K A    A K A D E M I A   N A U K

O d d z i a ł  w  P o z n a n i u

K O M I S J A   U R B A N I S T Y K I,   P L A N O W A N I A   P R Z E S T R Z E N N E G O

  I   A R C H I T E K T U R Y

6 1 – 7 7 2   P o z n a ń,  S t a r y  R y n e k  7 8

 

U p r z e j m i e   z a p r a s z a 

  

na wykład Macieja Zenktelera pod tytułem

Planowanie przestrzenne w Australii: zmiany klimatyczne, gospodarka, prawa Aborygenów”.

Maciej Zenkteler jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, który od 2008 roku mieszka w Australii a obecnie pracuje jako urbanista dla rządu stanu Queensland, w zespole Policy and Innovation, zajmującym się zmianami przepisów planistycznych.

Wykład odbędzie się we wtorek  2 0   sierpnia   2 0 1 9 r.  o  g o d z.  1 2

w  S a l i   T u r k u s o w e j   P a ł a c u   D z i a ł y ń s k i c h,

P o z n a ń   S t a r y   R y n e k  7 8

( w    n o w ej   s i e d z i b i e   P A N   O d d z i a ł   w   P o z n a n i u )

Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji prof. T. Matusewicza

 zaprasza dr A. Hauziński

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

Sie 20 2019

Czas

12:00 pm - 1:30 pm

Lokalizacja

Pałac Działyńskich
ul Stary Rynek 78-79. 61-772 Poznań

Organizator

Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury
Przewiń do góry